Verkkopalvelun käyttöehdot yrityksille

Tutustu myös rekisteriselosteeseemme täältä

Lue nämä ehdot läpi huolellisesti

Yleistä

Näitä käyttöehtoja sovelletaan Dataverkosto Suomi Oy:n (jäljempänä "Dataverkosto", ”Yhtiö” tai "Palveluntuottaja") tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin osoitteessa www.dataverkosto.com. Palveluihin voi myös kuulua muualla verkossa julkaistavat mainokset, verkkojulkaisut, blogikirjoitukset, verkkoyhteisöt ja muut Palveluntuottajan tai sen yhteistyökumppanin tuottamat sisällöt. (jäljempänä "Palvelut").

Näitä käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin Dataverkoston ylläpitämiin Palveluihin. Palvelua käyttävän tahon (jäljempänä Käyttäjä tai Rekisteröityjä) tulee hyväksyä nämä ehdot riippumatta siitä, onko kyseessä sisäänkirjautumista vaativa sisältö tai sisältö, johon ei vaadita sisäänkirjautumista.

Käyttämällä Dataverkoston palveluja hyväksyt nämä Käyttöehdot sekä Yksityisyyden suojaa koskevat ehdot osana Rekisteriselostetta ja sitoudut noudattamaan niitä. Mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja sekä Yksityisyyden suojaa koskevia ehtoja, et ole oikeutettu käyttämään tätä Verkkosivua taikka sillä olevia Palveluja. Palveluun rekisteröivällä yrityksen edustajalla tulee olla yrityksen lupa tunnusten luontiin sekä palvelun käyttämiseen.

1. Rekisteröityminen ja palvelun käyttö

Käyttäjillä on mahdollisuus käyttää joitakin palveluja ilman rekisteröitymistä, mutta suurin osa palveluista kuitenkin edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä vaativat palvelut saat käyttöön ilmoittamalla vaaditut tiedot rekisteröitymissivulla. Rekisteröitymällä Käyttäjä hyväksyy nämä käyttöehdot. Rekisteröityminen vaatii sähköpostiosoitteen antamista sekä salasanaa. Lisäksi Dataverkosto voi vaatia tiettyjen muiden tietojen antamista, jotta palvelun mahdollinen väärinkäyttö voidaan minimoida. Määrätyt rekisteröityjän tiedot tulee olla täytettynä, jotta palvelun kaikkia ominaisuuksia pääsee käyttämään. Käyttäjäksi rekisteröityvä vakuuttaa antamansa tiedot oikeiksi. Käyttäjäksi rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjälle luodaan henkilökohtainen/yrityskohtainen käyttäjätili, jolle kirjaudutaan salasanalla. Tarvittaessa tilillä voi olla yrityksen sisällä useampi käyttäjä, mutta tunnukset tulee jakaa selkeästi rajattuun ryhmään. Yritys vastaa mahdollisesta tunnusten väärinkäytöstä.

Dataverkostolla on oikeus tarkistaa rekisteröityneen yritys-/luottotiedot ja estää maksullisen palvelun käyttö, jos se maksuhäiriön tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua. Dataverkosto pidättää oikeuden purkaa sopimus välittömästi ilman irtisanomisaikaa, mikäli (i) asiakas ei noudata tämän sopimuksen ehtoja, (ii) asiakas ei ole maksanut laskuaan, (iii) asiakas rikkoo lakeja, määräyksiä, (iv) asiakas toimii hyvien tapojen ja käytäntöjen vastaisesti, (v) asiakas väärinkäyttää palveluntarjoajan Palvelua aiheuttaen palveluntarjoajalle kuluja tai tulojen menetyksiä tai (vi) asiakas harjoittaa tämän sopimuksen mukaisen Palvelun kanssa kilpailevaa toimintaa (vii) asiakas on jättänyt konkurssi- tai yrityssaneeraushakemuksen, taikka haettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen, asiakas on hakenut julkista haastetta velkojilleen tai viranomainen on todennut Palvelun käyttäjä kyvyttömäksi vastaamaan hänelle sopimuksen ehtojen mukaan kuuluvista velvoitteistaan.

2. Palvelun sisältö sekä vastuu Palveluista, Palvelun käytöstä ja Vastuunrajoitus

Dataverkoston pyrkimyksenä on ylläpitää ja kehittää palvelua niin, että sen sisältö ja toiminnot olivat mahdollisimman korkeatasoisia. Yhtiö päivittää Verkkosivua ja Palveluja tarpeen sekä harkintansa mukaan. Osa Palveluista saattaa olla staattisia eikä niitä päivitetä ollenkaan. Yhtiö ei kuitenkaan takaa Verkkosivulla ja Palveluissa esitettyjen tietojen ajantasaisuutta eikä sisällön oikeellisuutta. Jollei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, Yhtiö ei vastaa mistään välittömästä tai välillisestä vahingosta, joka Verkkosivun tai Palvelun käyttäjälle mahdollisesti aiheutuu Verkkosivun tai Palvelun tai niiden sisällön käyttämisestä ja soveltamisesta.

Palvelujen käyttäminen tapahtuu Käyttäjän omalla vastuulla. Yhtiö ei vastaa mistään välittömästä, välillisestä tai muusta vahingosta, joka aiheutuu Käyttäjän toimesta tai laiminlyönnistä, Verkkosivujen käyttöhäiriöistä tai Käyttäjän neuvosta tai neuvon antamatta jättämisestä toiselle Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle. Yhtiö ei vastaa Käyttäjien Palvelun välityksellä toisilleen tai kolmansille osapuolille antamien tietojen oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus kehittää ja muuttaa palvelun sisältöä sekä sivuston ulkoasia ja käyttöliittymää parhaaksi katsomallaan tavalla ilman erillistä ilmoitusta. Palveluntarjoaja vastaa toiminnan lainmukaisuudesta ja vain itse tekemästään sisällöstä ja laadusta, mutta ei vastaa muiden sinne jättämistä mielipiteistä ja näkemyksistä (esim. blogikirjoitukset). Palveluntarjoaja ei myöskään vastaa muiden palveluun jättämästä muusta sisällöstä kuten linkkien oikeellisuudesta, tekijänoikeuksista ja näiden seurauksena muille käyttäjille aiheutuvista vahingoista. Palveluntarjoajaa kohtaan ei voida osoittaa mitään vaatimuksia käyttäjien antamien tietojen, ohjeiden ja julkaisujen perusteella.

Dataverkostolla on oikeus lopettaa milloin tahansa palvelun ylläpito, kehittäminen sekä sivuston domain, mikäli katsoo sen olevan tarpeellista.

3. Palvelun käytettävyys ja tietoturva

Palveluntarjoaja pyrkii tekemää parhaansa häiriöttömän käytön varmistamiseksi, mutta ei voi taata virheetöntä toimivuutta. Dataverkosto ei vastaa palvelussa mahdollisesti ilmenevistä yhteyskatkoksista, huoltotoimenpiteistä, teknisistä vioista tai muista vikatilanteista eikä niistä aiheutuvista häiriöistä eikä mahdollisista tietojen menetyksistä. Palveluntarjoajalla on myös oikeus keskeyttää palvelun tuottaminen mikäli siihen on pätevä syy. Syitä voivat olla esimerkiksi palvelun kehittämiseen, huoltoon ja päivittämiseen liittyvät tehtävät. Palveluntarjoaja pyrkii pitämään keskeytyksen mahdollisimman lyhyenä ja ilmoittaa käyttäjille niistä ennakkoon mikäli se on mahdollista.

Dataverkosto ei takaa palvelun täydellistä toimivuutta kaikissa internet-selaimissa vaan niissä voi ilmetä poikkeavuuksia käytön ja toimivuuden suhteen. Palveluntarjoaja pyrkii kuitenkin kehittämään toimivuutta niin, että käyttö kaikilla eniten käytetyillä selaimilla on sujuvaa ja mahdollisimman yhdenmukaista.

Palvelun käyttäjä vastaa itse palvelun käyttöön tarvittavista laitteista, verkkoyhteyksistä sekä niiden toimivuudesta ja kustannuksista. Lisäksi käyttäjä vastaa laitteidensa tietoturvasta ja on velvollinen pitämään sen hyvällä tasolla. Palveluntarjoaja pyrkii omalta osalta myös pitämään sen korkealla tasolla, mutta ei voi kuitenkaan taata täyttä tietoturvaa.

Palveluntarjoajaa kohtaan ei voida osoittaa mitään vaatimuksia yllä olevien asioiden perusteella.

4. Käyttäjän oikeudet

Dataverkostolla on tekijänoikeus palveluun sekä sen ulkoasuun ja sisältöön. Palvelun Käyttäjällä ei ole mitään muita oikeuksia palveluun kuin oikeus käyttää palvelua näiden ehtojen ja mahdollisen palvelukohtaisten lisäehtojen mukaisesti. Dataverkoston palvelun kautta on mahdollista päästä muiden palveluidentarjoajien palveluihin, joiden ehdot käyttäjän tulee erikseen hyväksyä. Nämä ehdot koskevat vain Dataverkoston tuottamia palveluita.

Palvelun käyttäjä sitoutuu tuottamaan kieliasultaan hyvää ja hyvän tavan mukaista sisältöä. Käyttäjän palveluun laittama sisältö ei saa olla tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden suojaamaa ellei Käyttäjällä ole siihen immateriaalioikeuden omistajan tai haltijan lupaa. Palveluntarjoajalla on oikeus ilman erillistä ilmoitusta poistaa sisältöä (teksti, kuvat, julkaisut jne.) mikäli katsoo niiden rikkovan lakia tai olevan muuten hyvän tavan vastaisia.

Käyttäjältä edellytetään kirjautumistietojen säilyttämisen sekä sivullisille luovuttamisen osalta luottamuksellisuutta. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää Palvelun käyttöä (mm. käyttäjätunnukset ja salasanat) toiselle taholle ilman Dataverkoston suostumusta. Käyttäjätili on henkilökohtainen/yrityskohtainen eikä sen Käyttöoikeutta saa myydä, vuokrata tai muutoin siirtää kolmannelle osapuolelle ilman erillistä etukäteistä, kirjallista suostumusta Palveluntarjoajalle. Käyttäjätilin luovuttaminen sivulliselle oikeuttaa Dataverkoston irtisanomaan Palvelun käyttöön oikeuttavan sopimuksen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Palveluntuottajalle aiheuttamistaan vahingoista.

Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä saa julkaista sosiaalisessa mediassa ja muussa mediassa linkkejä Verkkosivulle tai Palvelun etusivulle siten kuin tämä voidaan katsoa hyväksyttäväksi, lainmukaiseksi eikä se ole omiaan loukkaamaan tai käyttämään hyväksi Yhtiön mainetta. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei kuitenkaan saa esiintyä Yhtiön edustajana, työntekijänä, kumppanina tai muutoin liittyvänsä Yhtiön Yhtiötoimintaan.

5. Immateriaalioikeudet ja käyttäjän vastuu luvattomasta käytöstä

Yhtiö omistaa Verkkosivun ja Palvelujen sisällön ja niiden tekijänoikeuslain tarkoittamat kaikki taloudelliset oikeudet, ellei toisin ole määritelty. Yhtiö antaa Käyttäjätilin haltijalle Palvelun käyttöehtojen mukaisen Käyttöoikeuden kyseiseen Palveluun. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Verkkosivun, Palvelujen tai niiden sisältöihin sisältyviä tietokantoja tai ohjelmia muuten kuin näiden käyttöehtojen taikka Palvelujen käyttöehtojen mukaisesti. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei saa hyödyntää käyttäjätietoja oman kilpailevan palvelunsa hyväksi. Oman palvelun mainostaminen käyttäjien haalimiseksi omaan kilpailevaan palveluun on kielletty. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei saa lähestyä muita käyttäjiä viesteillä, joilla pyrkii saamaan käyttäjän oman kilpailevan palvelun käyttäjäksi. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä ei saa lähettää käyttäjille viestejä, joilla pyrkii saamaan käyttäjiä poistumaan palvelusta. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole oikeutta kerätä Verkkosivulta tai Palvelusta osakokonaisuuksia ja muodostaa niistä omia Palvelu- tai aineistokokonaisuuksia. Sisällön käyttäminen tai hyödyntäminen tekijänoikeuslain sopimuslisenssiä koskevien säännösten perusteella on kielletty.

Jos Yhtiöllä on perusteltu syy epäillä, että Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on toiminut näiden ehtojen, Yksityisyyttä koskevien ehtojen taikka palvelukohtaisten käyttöehtojen vastaisesti, Yhtiöllä on oikeus poistaa Käyttöoikeus tai ryhtyä muihin toimenpiteisiin siltä osin kuin se on tarpeellista Käyttöehtojen vastaisen toiminnan lopettamiseksi (ml. rikosilmoituksen tekeminen). Verkkosivun tai Palvelun käyttäjällä ei ole tällöin oikeutta vahingonkorvaukseen tai maksettujen maksujen palautukseen. Verkkosivun tai Palvelun käyttäjä on vastuussa väärinkäytöksen Yhtiölle aiheuttamistaan vahingoista.

6. Käyttäjätunnus ja salasana

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilö/yrityskohtaisia eikä niitä tule jakaa ulkopuolisille. Käyttäjä vastaa tunnuksista ja ilmoittaa Palveluntarjoajalle välittömästi mikäli tunnukset katoavat tai joutuvat kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä vastaa myös tunnuksillaan palvelussa tehdyistä julkaisuista, muista toimenpiteistä sekä ostoista.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa käyttäjätunnusta tai salasanaa mikäli siihen on esimerkiksi palvelu kehittämisen kannalta pätevä syy. Dataverkostolla on myös oikeus sulkea käyttäjätunnuksen tili, mikäli epäilee tilin väärinkäyttöä, tilin kautta on luotu hyvän tavan vastaista sisältöä tai siihen löytyy joku muu perusteltu syy.

7. Käyttäjätiedot

Palveluun rekisteröityvän on annettava palvelun käytön edellyttämät oikeat yritys- ja yhteystiedot. Ilman määrättyjen tietojen antamista ei palvelua voi käyttää koko laajuudessaan. Palvelun käyttäjä on velvollinen viipymättä ilmoittaa mahdollisista käyttäjätietojen muutoksista Palveluntarjoajalle. Rekisteröityjän tiedot tallennetaan Dataverkoston asiakasrekisteriin eikä niitä luovuteta ulkopuolisille tahoille ilman rekisteröityjän lupaa. Tietoja käsitellään voimassa olevan kansallisen ja ylikansallisen lainsäädännön mukaisesti. Määrättyjä rekisteröityjän tietoja voidaan jakaa muille Palvelun käyttäjille esimerkiksi työpaikka- ja koulutusilmoituksissa sekä osaajaprofiilissa.

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjälle suoramarkkinointia sähköpostilla tai tekstiviestillä mikäli käyttäjä on antanut siihen luvan ennakkoon. Palvelun käyttäjällä on oikeus kieltää suoramarkkinointi.

Voit lukea enemmän tietojen käsittelystä rekisteriselosteesta.

8. Palvelun hinta ja maksaminen

Verkkopalvelusta löytyy sekä maksuttomia että maksullisia palveluita. Maksullisten palveluiden hinnat on ilmoitettu kunkin palvelun yhteydessä. Käyttäjän on myös mahdollisuus ostaa vuosisopimuksia, jolloin eri palvelut ovat yksittäin ostettuja edullisempia. Dataverkosto voi yksipuolisesti kesken sopimuskauden muuttaa palveluiden hintaa, vuosisopimuksen sisältöä, palveluiden kestoa sekä vaihtaa maksuttomat palvelut maksullisiksi (tai toisinpäin) mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Hinnanmuutoksista ilmoitetaan ennakkoon. Kulloinkin voimassa oleva palvelun hinta on näkyvillä sivustolla.

Mikäli käyttäjä haluaa maksullisen palvelun käyttöön, tulee maksu suorittaa sivustolla ennen kuin palvelua on mahdollista käyttää. Maksullisten Palvelujen ostamisessa käytetään ulkoisen Välityspalveluntarjoajan Checkout Finland Oy:n ylläpitämää maksupalvelua. Maksupalvelun omiin ehtoihin voi tutustua tällä sivulla: https://checkout.fi.

Yhtiö ei vastaa mahdollisista katkoksista tai muista ongelmista ulkoisen palveluntarjoajan maksuliikennejärjestelmässä.

9. Käyttäjän toimittama aineisto ja vahingonkorvausvelvollisuus

Palveluun toimitettavan ja ladattavan aineiston tulee olla hyvän tavan mukaista sekä kieliasun että kuvien osalta. Mikäli materiaali ei täytä näitä kriteerejä, on Palveluntuottajalla oikeus ilman erillistä ilmoitusta poistaa tai olla julkaisematta tätä aineistoa. Dataverkosto ei julkaise toimitetun aineiston ulkopuolella käytyjä keskusteluja esimerkiksi sähköpostiviestejä vaan ainoastaan Käyttäjän julkaisutarkoituksessa toimittamaa aineistoa.

Palvelutarjoaja ei vastaa Käyttäjän palveluun lataamista tekijänoikeuden tai muun immateriaalioikeuden alaisista materiaaleista, joihin niiden oikeudet omaava taho asettaa korvausvaatimuksen. Käyttäjä on velvollinen korvaamaan kaikki käyttö- ja mahdollisten muiden ehtojen vastaisen käytön aiheuttamat vahingot ja korvaukset niitä vaativalle osapuolelle. Käyttäjä on myös velvollinen korvaamaan Dataverkostolle tällaisista tapauksista aiheutuneet kulut.

10. Ylivoimainen este

Palvelun tarjoaja ei vastaa ylivoimaisen esteen tai tapahtuman (force majeure) aiheuttamista haitoista tai menetyksistä. Ylivoimaisina esteinä pidetään mm. maanjäristystä, sotaa, räjähdystä, tulvaa tai suorituksen estävä viranomaisten toimea. Lisäksi näihin luetaan Palveluntarjoajasta riippumattomat tapahtumat, kuten tietoliikennekatkokset, joihin ei olla voitu varautua ennakkoon. Dataverkosto pyrkii kuitenkin ilmoittamaan mikäli palvelun käyttö on estynyt, mikäli se on Palveluntuottajalle kohtuudella mahdollista.

11. Käyttöehtojen muuttaminen

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja sekä mahdollisia muita Palvelussa olevia ehtoja yksipuolisesti milloin tahansa. Ehtojen muutoksista pyritään ilmoittamaan ennakkoon Käyttäjille. Käyttäjä hyväksyy kaikki käyttöehtojen muutokset ja tätä kautta uudet käyttöehdot jatkamalla verkkosivuston ja palvelun käyttöä.

12. Evästeet ja muut tunnisteet

Palvelussa voidaan käyttää evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita.

13. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Palvelujen käyttöön liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti sovinnollisesti neuvottelemalla ja kirjallisesti reklamoimalla.

14. Sovellettava laki

Verkkosivun sekä Palvelujen käyttöön ja näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli sovintoon ei päästä, verkkosivun tai Palvelujen käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riidat ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa. Yksityinen käyttäjä voi nostaa kanteen myös sen paikkakunnan alioikeudessa, jonka tuomiopiirissä hänellä on kotipaikka. Kuluttajan on myös mahdollista saattaa riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

15. Palveluntarjoajan yhteystiedot

Dataverkosto Suomi Oy
Varputie 1 A 5
02270 Espoo
Y-tunnus: 2923448-4
Sähköposti: asiakaspalvelu@dataverkosto.com