Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tietosuojakäytäntöjä koskevat ehdot

Laadittu 15.12.2018

1. Rekisterinpitäjä

Yhtiön nimi: Dataverkosto Suomi Oy
Y-tunnus: 2923448-4
Varputie 1 A5, 02270 Espoo, Suomi

2. Yhteyshenkilö

Aleksi Kinnunen
aleksi.kinnunen@dataverkosto.com

3. Rekisterin nimi

Dataverkosto Suomi Oy:n asiakasrekisteri

4. Tietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittely perustuu EU:n yleisen tietosuoja-asetukseen (GDPR) ja siihen liittyvään lainsäädäntöön ja sekä viranomaisten ohjeistuksiin henkilötietojen käsittelystä. Henkilötietoja käytetään Käyttöehdoissa ja sopimuksessa määriteltyjen tointen suorittamiseen, maksuttomien ja maksullisten Palvelujen välittämiseen, Palvelujen mainostamiseen ja myyntiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen, asiakastapahtumien varmistamiseen, markkinointiin, yrityksen sisäisen tilastollisen seurantatyön suorittamiseen sekä palvelujen kehittämiseen.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin tietosisältö ja säilytysaika

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja: yhteystiedot (etu- ja sukunimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet), rekisteröitymistiedot (käyttäjätunnus, salasana ja muu yksilöivä tunnus), ammatti, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palvelujen käyttöä ja käyttöhistoriaa koskevat tiedot sekä kaikki muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

Tietoja ei kerätä eikä säilytetä suurempia määriä kuin on tarpeellista kyseiseen tarkoitukseen. Tietoja ei säilytä kauemmin kuin on tarpeen. Rekisteröityä koskeva tieto poistetaan viimeistään vuoden kuluessa siitä, kun Dataverkosto Suomi Oy:n verkkopalveluiden käyttöehdoissa tarkoitetun Palvelun käyttäminen on pysyvästi päättynyt.

Tietovälineiden, joilla henkilötietoja käsitellään, turvallinen huolto ja hävittäminen takaavat sen, ettei henkilötietoja päädy luvattomasti kolmansille osapuolille.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakasta koskevat tiedot saadaan pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään tämän rekisteröityessä Käyttäjäksi. Saattamalla rekisteröitymisen loppuun asiakas antaa suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn ja hyväksyy tietojensa käytön tämän rekisteriselosteen 4 kohdan mukaisessa tarkoituksessa.

Asiakasta koskevia tietoja voidaan myös kerätä evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla, jotta rekisterinpitäjä voi parantaa asiakaskokemusta ja kohdentaa palveluitaan rekisteröidylle.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto kolmanteen maahan tai kansainvälisille järjestöille

Dataverkosto Suomi Oy:n asiakasrekisteriin kerättyjä tietoja ei pääosin luovuteta ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa ja samaan konserniin kuuluville yhtiöille lain sallimissa rajoissa. Rekisteriin tallennetut tiedot voidaan luovuttaa laskutusta, kirjanpitoa ja muuta vastaavaa tarkoitusta varten kolmannelle osapuolelle edellä mainittuja tarkoituksia varten. Seuraavia rekisteriin tallennettuja asiakkaan tietoja voidaan luovuttaa vastiketta vastaan tai vastikkeetta kolmannelle osapuolelle: nimi ja yhteystiedot.

Tietoja voidaan siirtää lain sallimissa rajoissa Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle esimerkiksi yhteistyökumppaneille.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus tarkastaa häntä koskevat, rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuna 1 kohdassa annettuun osoitteeseen. Mikäli asiakasta koskevissa tiedoissa on virhe, voi rekisteröity asiakas esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön 2 kohdassa mainitulle henkilölle. Rekisteröidyllä asiakkaalla on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto-oikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisesti 2 kohdassa osoitetulle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti tämän selosteen kohdassa 2 mainitulle henkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

9. Rekisterin suojaus

Asiakasrekisteriin tallennetut tiedot on suojattu asianmukaisesti sähköisesti ja pääsy on rajoitettu ja valvottu. Asiakastietoihin on pääsy vain Dataverkosto.comin omilla työntekijöillä ja henkilökuntamme on koulutettu käyttämään tietoja turvallisesti ja eettisesti. Kukin henkilökunnastamme näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa, jonne ei ole vapaata pääsyä tai suojatuissa pilvipalveluissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan tietyt ennalta nimetyt henkilöt.